Disclaimer

 

De medewerkers van Funding Solutions werken dagelijks aan deze website en de hier genoemde producten en diensten. Desondanks accepteren Funding Solutions en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van Funding Solutions verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen

Alle informatie op deze website en in de door Funding Solutions geleverde producten en diensten dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Aan verandering onderhevig

Funding Solutions wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel Funding Solutions zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade

Funding Solutions is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Funding Solutions is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door Funding Solutions aangeleverde of uitgegeven informatie.

Tijdelijk niet leverbaar zijn

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Funding Solutions kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Funding Solutions. Het is Funding Solutions in zulk een geval toegestaan het product later dan gepland te leveren.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart Funding Solutions voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Funding Solutions geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.

Copyright

Het letterlijk overnemen van tekst, afbeeldingen, logo's en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, mits schriftelijk aangevraagd en na toestemming van de webmaster.

Het letterlijk overnemen van nieuwsberichten uit de subsidiedatabase Fundingcontrol is verboden, mits schriftelijk aangevraagd bij de webmaster en na toestemming van de webmaster.

Meer weten? Laat uw gegevens achter of bel 088 2020 404